" /> " />

با کلیک بر این نوشته از لینک بدرد بخور  وبلاگ بازدید و مطالب را بخوانید
با کلیک بر این نوشته از لینک بدرد بخور  وبلاگ بازدید و مطالب را بخوانید

10 رکورد جهانی صید اردک ماهی با قلاب را تماشا فرمایید ولی انصافا به اندازه همین ماهیها از دستم در رفته و کمی کوچکتر با قلاب  گرفته امبا کلیک بر این نوشته از لینک بدرد بخور  وبلاگ بازدید و مطالب را بخوانید