+ فیلم مستند اهو برای نجات حتمی از مرگ
+ فیلم مارمولک شجاع و شیر
+ فیلم تاب بازی گوسفند
+ فیلم مستند صید ماهیگیری با لنسر اردک ماهی و در رفتن بسیار جالب ماهی و رفتن در اب
+ فیلم مستند حیات وحش قطب شما و سیبری و دزدی حیات وحش یک اردک ماهی
+ فیلم مستندتحقیق علمی اردک ماهی و شکار اردک ماهی
+ فیلم مستند ماهیگیری به روش جدید و شکار اردک ماهی بزرگ
+ فیلم مستندآموزش ماهیگیری امور بزرگ در رودخانه
+ فیلم اموزش ماهیگیری امور بزرگ با لنسر ماهیگیری در رودخانه
+ فیلم مستند ماهیگیری امور بزرگ با لنسر در رودخانه